Agent tim zavarovalno zastopanje


Agent tim d.o.o.
Perovo 26, 1241, Kamnik, Slovenija

Telefon: 01/ 83 97 282
Email: info@agenttim.si
Spletna stran: agenttim.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 
Zavarovalno zastopniška agencija za vse vrste zavarovanj

Sklepamo vse vrste zavarovanj na področju Slovenije, zastopamo vse večje zavarovalnice in za stranko pripravimo najboljšo opcijo zavarovanja.

Za pripravo ponudbe nam pošljite vašo staro polico na naš mail info@agenttim.si, ali nam pošljite po fax-u na št.  01/ 83 97 284. Lahko pa pokličete na našo telefonsko številko 01 83 97 282 in vam pripravimo ponudbo.

avtomobilska zavarovanja hiša zavarovanje

 

Registracija vozil

Pri nas lahko opravite tudi vse naslednje storitve, povezane v zvezi z registracijo in zavarovanjem:

        sklenitev in plačilo obveznega zavarovanja, Agent tim
        sklenitev in plačilo kasko zavarovanja
        plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu,
        izdaja potrdila za plačano letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu
        vloga za invalide za oprostitev plačila letne dajatve uporabo cest,

– informativni izračun vračila sorazmernega deleža letne dajatve, ob odjavi vozila. –

Registracija vseh motornih in priklopnih vozil , At servis d.o.o. 


1


Več informacij ...

 

Avtomobilska odgovornost - Predpisano po zakonu

Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje pred odgovornostjo zaradi uporabe motornega vozila preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

zavarovanje avtomobilsko


Kaj krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti?

Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se mora torej lastnik vozila zavarovati pred svojo morebitno odgovornostjo za povzročeno škodo, ki nastane zaradi uporabe motornega vozila v prometu. Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila.


Z zakonom predpisane zavarovalne vsote

 • Nematerialna (škoda zaradi smrt, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja):             5.000.000 EUR
 • Materialna (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari):                                     1.000.000 EUR

Z dogovorom in doplačilom pa je možno skleniti tudi višje zavarovalne vsote.


Želite bolje zavarovati sebe in avto?


Skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti lahko sklenete tudi:

 •     zavarovanje pomoči na cesti
 •     zavarovanje pravne pomoči
 •     delni avtomobilski kasko
 •     odkup prve škode


Avtomobilski kasko

Kasko zavarovanje krije škodo na motornem vozilu povzročitelja prometne nesreče oziroma oškodovanca, če povzročitelj ni znan oziroma je škodo povzročil nek naravni pojav oziroma višja sila.

KASKO

Popolni kasko krije vse nevarnosti po pogojih, ki so jih zavarovalnice pripravljene kriti (npr. škode zaradi: vojne, kaznivega dejanja zatajitve in goljufije, jedrske reakcije ne krije nobena zavarovalnica).

Franšiza oziroma soudeležba pri škodi je znesek, ki ga zavarovanec nosi sam v primeru škode. Določi se v % od nabavne vrednosti avtomobila.

Odbitna franšiza seveda vpliva na ceno kasko zavarovanja, in sicer večja kot je franšiza nižja je cena kasko zavarovanja.

Paket delnega kaska krije naslednje nevarnosti: prometna nesreča, padec zrakoplova, potopitev med prevozom s trajektom, požar, potres, udar strele, eksplozija, zemeljski in snežni plaz, poplava, najem nadomestnega osebnega vozila.

Dodatno pa lahko dokupimo: vihar in točo, krajo in vandalizem ter delne kombinacije D, E, S, H.

D, E, S, H so samostojne kombinacije avtomobilskega kasko zavarovanja, kjer pomeni kombinacija:

 • D – neposredni dotik zavarovanega osebnega avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi.
 • E – razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenega stekla na zavarovanem osebnem avtomobilu, razen standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal
 • S – razbitje, poškodovanje ali tatvina zunanjih svetlobnih teles in ogledal na zavarovanem avtomobilu
 • H – prometne nesreče na parkirišču, povzročeme z neposrednim dotikom neznanegamotornega vozila ali padca snega, ledenih sveč oziroma ledenih tvorb


 

Premoženjsko zavarovanje

Zavarujemo lahko naslednje stanovanjske in počitniške hiše:

 • Stalno ali občasno naseljene stanovanjske hiše in pripadajoče pritikline, v katerih je lahko največ polovica površine namenjene za pridobitno dejavnost;
 • Hiše v kombinaciji s kmečkimi ali gospodarskimi objekti, čeprav je več kot polovica površine objekta namenjene za kmetijsko dejavnost;
 • Počitniške objekte (vikende, brunarice) s pripadajočimi pritiklinami;
 • Stanovanjske hiše, zgrajene vsaj do vključno 3. gradbene faze s streho in strešno kritino;
 • Pomožne objekte (do tlorisne površine 30m2), ki so ločeni od stanovanjske hiše in se nahajajo na istem dvorišču (garaže, lope, ute, nadstreški, tople grede, steklenjaki, bazeni, igrišča).

premoženjsko zavarovanje

Kdaj zavarovanja ne moremo skleniti?

 • Če obstaja za objekt že sklenjeno premoženjsko zavarovanje pri drugi zavarovalnici;
 • Če več kot polovica stanovanjske hiše služi za pridobitno dejavnost (stanovanjske hiše, v katerih je en del namenjen kmetijski dejavnosti (hlev, kleti, shrambe, garaže), se lahko zavarujejo po tej premijski skupini, vendar samo na dejansko vrednost);
 • Če stanovanjski del objekta ni ločen od gospodarskega dela s požarnim zidom;
 • Če v stanovanjski hiši bivajo štirje ali več lastnikov.

Osebna zavarovanja

Klasična življenjska zavarovanja

Kaj je klasično življenjsko zavarovanje?

Klasično življenjsko zavarovanje je oblika zavarovanja, ki zavaruje tisto, kar je najbolj dragoceno – vaše življenje.

osebna zavarovanja

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko vsi med 14. in 65. letom starosti; priporočljivo je, da se zavarujete čimprej.


Zakaj se življenjsko zavarovati?

 • Zagotovite si socialno in ekonomsko varnost
 • Zaščitite svojo družino v primeru smrti ali hujše bolezni
 • Zaščitite delovne sposobnosti
 • Varčujte za lastno nepremičnino
 • Varčujte za dodatno pokojnino
 • Varčujte za šolanje otrok


Življenjska naložbena zavarovanja

Združite varnost in donosnost!

Za življenjsko naložbeno zavarovanje je značilno, da združuje klasično življenjsko zavarovanje in varčevanje v domačih in tujih vzajemnih skladih. To je oblika življenjskega zavarovanja, pri katerem zavarovalec prevzame naložbeno tveganje za izplačilo ob poteku zavarovanja in je lahko veliko bolj donosna od klasičnih oblik življenjskih zavarovanj, saj je pri teh glede izbire naložbene politike zavarovalnica omejena z zakonskimi določbami.


Prednosti naložbenih življenjskih zavarovanj pred klasičnimi

Poleg možnosti za doseganje višjih donosov imajo naložbena življenjska zavarovanja tudi druge prednosti pred klasičnimi. Najpomembnejša je, da so veliko bolj prilagodljiva glede spreminjanja zavarovalnih vsot in premij, ponujajo pa tudi možnost predujma (vnaprejšnje izplačilo dela vrednosti premoženja) in odkupa (predčasna prekinitev zavarovanja z izplačilom odkupne vrednosti).


Nezgodna zavarovanja

Nezgode prežijo na nas na vsakem koraku. Lahko se zgodijo kadarkoli, komurkoli ali kjerkoli, pri delu, športu, v naravi ali v prometni nesreči. Njihove posledice pa so lahko tudi zelo hude. Poleg tega nas lahko tudi finančno ogrozijo. Z različnimi vrstami nezgodnih zavarovanj lahko vsaj deloma omilimo posledice takšnih nesreč.

NEZGODNA ZAVAROVANJA

Vrste nezgodnih zavarovanj

Obstaja veliko različnih vrst nezgodnih zavarovanj, najbolj pogosta pa so naslednja:

 • Posamično nezgodno zavarovanje oseb
 • Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb
 • Nezgodno zavarovanje upokojencev
 • Nezgodno zavarovanje članov gospodinjstva
 • Nezgodno zavarovanje vodilnih delavcev

Nezgodno zavarovanja lahko sklenete individualno, kolektivno ali pa ga priključite življenjskemu zavarovanju in si na ta način zagotovite popolno finančno varnost v primeru nepričakovanih dogodkov.


Zakaj se nezgodno zavarovati?


Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem si zagotovite:

 • Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za primer invalidnosti zaradi poškodbe
 • Izplačilo dnevne odškodnine zaradi poškodbe
 • Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v primeru nezgodne smrti
 • Izplačilo za preležane dneve v bolnišnici zaradi poškodbe

 

Zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

vzajemna kamnik2

Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imajo po zakonu urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in niso zavezanci za doplačila, razen tistim, ki jih zakon obveznosti doplačil izrecno oprošča. To so: otroci, šolska mladina, dijaki in študentje, ki se redno šolajo in so mlajši od 26 let, ter osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil.

 • Mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pri Vzajemni najnižja in znaša 27,62 EUR, s 3-odstotnim popustom pa 26,79 EUR.
zdravstveno
 
Katere stroške krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?
 
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške naslednjih doplačil:
 • zdravstvene storitve na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
 • vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo), predpisana na recept,
 • nenujni reševalni prevozi,
 • zdravstveni pripomočki,
 • ortopedski, ortotični, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki ter zobnoprotetični nadomestki (do priznane vrednosti).

Odstotni deleži, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje:
 • pri zobni protetiki je delež doplačil 90 %,
 • pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 %,
 • pri nenujnih reševalnih prevozih 90 %,
 • pri zdravilih z vmesne liste 90 %.

Pri storitvah osnovne zdravstvene dejavnosti znaša doplačilo 15 odstotkov, pri storitvah bolnišnične dejavnosti od 5 do 15 odstotkov. V nekaterih primerih (npr. zahtevnejši operativni posegi) lahko celotni znesek opravljene storitve visok, zaradi česar lahko teh 5 odstotkov doplačil pomeni velik izdatek za bolnika.

 • V primeru, da imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vam doplačila krije zavarovalnica, če pa zavarovanja nimate, bi morali v takih primerih ta odstotek vrednosti zdravstvene storitve plačati sami.
Za sklenitev zavarovanja nas pokličite, pošljite mail ali kliknite to besedilo.
 • preverite darilo ob sklenitvi zdravstvenega zavarovanja.

575894 444821738870871 1941000789 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   kontakt


        

    

    


   Zemljevid:
   Skupna ocena:
   Število glasov: 0
    
   Komentarji (0):
    

   Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»

   
   Število ogledov tega podjetja: 2045Zadnjič urejeno: 06.10.2018