Biro za arhitekturo Fond S


Družba za promet z nepremičninami d.o.o.
Ižanska cesta 303, 1000, Ljubljana, Slovenija

Telefon: + 386 (0)5 3681 333 (332) ali + 386 (0)31 381 720
Fax: + 386 (0)5 3681 334
Email: [email protected]
Spletna stran: www.fonds.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 

O nas

Podjetje FOND S D.O.O. je bilo ustanovljeno leta 2003. V desetih letih smo pridobili dragocene izkušnje in znanja na področju projektiranja vseh vrst objektov in zunanjih ureditev. Za Vas pripravimo popolno projektno dokumentacijo tako za nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte. Skupaj z našimi sodelavci si prizadevamo za kakovostno izdelavo načrtov, ki bo ustrezala Vašim željam in veljavni zakonodaji. Poleg projektiranja za Vas izvajamo gradbene nadzore, vodimo projekte in opravimo cenitev nepremičnine.10

 

Arhitekturno in gradbeno podjetje

Pri izdelavi projektno-tehnične dokumentacije upoštevamo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja zagotovimo skladnost s prostorskimi akti.

Izdelujemo več vrst projektne dokumentacije:

IDEJNI PROJEKT (IDP):

Ta projekt se izdeluje z namenom izbora najustreznejše variante zasnove objekta oziroma načina izvedbe.

IDEJNA ZASNOVA (IDZ):

Namen tega projekta je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev od pristojnih soglasodajalcev.

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD):

Projekt se izdeluje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.

Projekt sestavljajo: VODILNA MAPA, ARHITEKTURA - TEHNIČNO POROČILO Z NAČRTI, ELABORATI

Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke pri katerih se opiše in prikaže skladnost gradnje s prostorskimi akti, grafični prikaz situacij, izkazi, soglasja pristojnih soglasodajalcev in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Arhitekturni del vsebuje grafične prikaze arhitekture s tehničnimi opisi in načrte obravnavanega objekta - tlorisi, prerezi, fasade.

Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI):

Izdelan je na podlagi PGD za potrebe izvedbe gradnje, saj so v njem podani detajli oziroma tehnične rešitve, v ustreznem merilu na podlagi katerih se izvaja gradnja na gradbišču.

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID):

V tem projektu se vrišejo spremembe, ki so nastale v času gradnje in se izdeluje za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.

 

5

 

 

Gradbeni nadzor

Nadzor nad izvedbo del se izvaja skladno s 88. členom ZGO-1B (Ur. l. RS št. 126/07).Nadzor gradnje zajema:

- uvedba izvajalca v delo,

- nadzor nad kvaliteto izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,

- pregled in potrjevanje količine izvedenih del - gradbene knjige,

- spremljanje projekta in poročanje naročniku o poteku del po parametrih: cena, roki, ....kvaliteta   in drugo,

- sodelovanje pri dogovorih z izvajalci in projektanti glede izvedbe detajlov,

- sodelovanje pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja,

- sodelovanje pri primopredaji objekta naročniku.

 

6

 

Vodenje projektov


Vodenje gradnje objektov s pooblaščenim inženirjem IZS:


- koordinacija izvajanja del med vsemi izvajalci ( gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska),

- terminsko spremljanje poteka del,

- priprava dokumentacije za tehnični pregled in vodenje obračunov,

- usklajevanje detajlov in projektov s projektanti,

- odprava morebitnih napak in pomankljivosti ugotovljenih pri tehničnem pregledu objekta,
    primopredaja z izvajalci,

- predaja objekta investitorju,

- izvajanje koordinacije varstva pri delu.

 

7

 

Inženiring


Inženiring se lahko izvaja samostojno ali kot dopolnitev k storitvi nadzora:


    priprava in razpis del,

    analiza in primerjava ponudb,

    pogajanje z izvajalci,

    Podpis izvajalskih pogodb,

    Finančno spremljanje poteka projekta: 


-  količinski in finančni nadzor izvedenih del, sodelovanje pri izmerah na objektu in pri izdelavi    knjige obračunskih izmer,

- kontrola začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije izvajalca GOI del skladno s sklenjenimi pogodbami,

- sodelovanje pri sklepanju vseh eventuelno možnih dodatkov k osnovni pogodbi z izvajalcem,

- kontrola in potrjevanje dodatnih analiz s strani izvajalcev za nepredvidena in dodatno naročena dela s strani     naročnika.

 

8

 

Cenitev nepremičnin


Cenitve nepremičnin postajajo nepogrešljiv temelj pri pomembnih odločitvah v prometu z nepremičninami.


Cenitve nepremičnin potrebujemo:

- v postopku prodaje nepremičnine (osnova za postavitev oglaševane cene),

- v postopku nakupa nepremičnine (argument za pogajanje o prodajni ceni),

- v postopku dedovanja nepremičnine,

- v postopku pridobivanja hipotekarnega kredita,

- oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe,

- za presojo knjigovodske vrednosti sredstev,

- za oceno vlaganja v nepremičnine.


Za vas bomo pripravili pisno mnenje o tržni vrednosti vaše nepremičnine. Nepremičnino si ogledamo, preverimo stanje v zemljiški knjigi, gradbeno dovoljenje, namensko rabo prostora in pripravimo dokumentacijo potrebno za sestavo pogodb.

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   kontakt pe pe1 pe pe

   9


   8


   6


   5

    

    

    


        

    

       Skupna ocena:
   Število glasov: 0
    
   Komentarji (0):
    

   Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»

   
   Število ogledov tega podjetja: 3148Zadnjič urejeno: 08.01.2024