Prodom biro – Projektiranje & izvedba unikatnih gradbenih projektov


PRODOM BIRO d.o.o.
Tržaška cesta 65, 2000, Maribor, Slovenija

Telefon: 02 / 320 10 45, Gsm: 041 533 915
Email: info@prodom.si
Spletna stran: www.prodom.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 
Mi izdelamo in uredimo urbanistično dokumentacijo ter projektiramo objekte visoke in nizke gradnje.

Brezhibna organizacija, natančen potek izdelave dokumentacije in najvišja kakovost izdelanih projektov. Projektiranje s Prodom birojem je enostavno preprosto.

Vseeno ali se odločite za eno izmed tipskih hiš ali hišo projektirate s pomočjo našega arhitekta po vaših željah: naši projektanti so kompetenten partner z ustrezno izobrazbo in večletnimi izkušnjami.

Odločitev je Vaša!

PE Ljubljana

P.E. se nahaja v BTC, v poslovnem delu City parka – novi del Šmartinska cesta 152 g, 1000 Ljubljana. Telefonska P.E. v Ljubljani je: 01/320-08-80

IMG 5628

PROdom biro d.o.o. MARIBOR

Tržaška cesta 65, 2000 Maribor. Tel. 02/320-10-45

 

Dejavnost

Temeljna dejavnost podjetja PRODOM Biro d.o.o. je urejanje oz. izdelava urbanistične dokumentacije, projektiranje objektov visokih in nizkih gradenj ter izvajanje nadzora.

S področja visokih gradenj se ukvarjamo s celotno izdelavo projektov (arhitektura, gradbene konstrukcije, elektro inštalacije z opremo, strojne inštalacije z opremo) za vse vrste objektov:

 • zidane in montažne stanovanjske hiše
 • večstanovanjski objekti (vrstne hiše, dvojčki, bloki.)
 • počitniške hiše in vikende
 • poslovno stanovanjske objekte
 • poslovne objekte
 • gostinske objekte
 • industrijske objekte (hale, skladišča.)
 • kmetijske objekte (hlevi, silosi, lope za kmetijsko mehanizacijo.)
 • športno rekreativni objekti (tenis igrišča, dvorane.)
 • legalizacije vseh objektov.

374024_298496443506071_269619256393790_1056159_1587123741_n

Vsi projekti so lahko:

 • idejni projekt (IP)
 • idejna zasnova (IDZ)
 • projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)
 • projekt za izvedbo (PZI)
 • projekt izvedenih del (PID)

Storitev, ki vam jo ponujamo, je celovita, vi pa morate presoditi, če je za vas tudi najugodnejša. Pri našem podjetju vam ponudimo celovito rešitev in za vas speljemo upravni postopek od samega začetka do gradbenega dovoljenja ter tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja. Projektna dokumentacija, ki jo prejmete od nas, ima vse potrebne sestavne dele po Zakonu o graditvi objektov.

384634_298495780172804_269619256393790_1056158_1820390197_n 386130_298495700172812_269619256393790_1056157_1989608719_n

 

Projektna dokumentacija

Projektiranje ima velik pomen. Z dobro pripravljenim projektom, lahko pri gradnji in uporabi objekta, prihranimo na času, denarju in se izognemo raznim nevšečnostim.

Projekt ni le mapa v kateri so grafične risbe in tehnična poročila, ampak je plod zahtevnega in usklajenega dela projektantov različnih strok ter izdelovalec elaboratov.

S projektno dokumentacijo odgovorni projektanti določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja, zagotovijo skladnost s prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranost.

projektna1

Njihov cilj je izdelati projekt v katerem bodo podane ustrezne strokovne rešitve, na podlagi katerih bo objekt investitorju nudil kvalitetno bivalno okolje in varnost.

Po trenutno veljavnem zakonu, s katerim urejamo gradnjo objektov, Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) in njegovim podzakonskim aktom (Pravilnik o projektni dokumentaciji), poznamo več vrst projektne dokumentacije.

Te so:

• idejni projekt (IDP):
ta projekt se izdeluje z namenom izbora najustreznejše variante zasnove objekta oziroma načina izvedbe.

• idejna zasnova (IDZ):
namen tega projekta je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev od pristojnih soglasodajalcev.

• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD):
omenjen projekt se izdeluje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja

• projekt za izvedbo (PZI):
izdelan je na podlagi PGD za potrebe izvedbe gradnje, saj so v njem podani detajli oziroma tehnične rešitve, na podlagi katerih se izvaja gradnja na gradbišču.

• projekt izvedenih del (PID):
v tem projektu se vrišejo spremembe, ki so nastale v času gradnje in se izdeluje za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.

 

Idejna zasnova (IDZ)

Idejna zasnova je sestavljena iz vodilne mape in vsaj načrti arhitekture. Če se ob pridobivanju projektnih pogojev pokaže, da so potrebni tudi drugi načrti, jih je potrebno priložiti (elektro inštalacije, strojne inštalacije…).

projektna

Vodilna mapa vsebuje lokacijske podatke, ki obsegajo:

 • popis zemljiških parcel na katerih je predvidena gradnja,
 • navedbo veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve oziroma pogoje za gradnjo,
 • opis obstoječega in predvidenega stanja,
 • popis varovanih območji in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev,
 • popis predvidenih priključkov na infrastrukturo,
 • grafični prikaz lege objekta na zemljišču, kjer so prikazani odmiki od sosednih zemljišč,
 • grafični prikaz prometne in zunanje ureditve predvidenega objekta,
 • grafični prikaz značilnih prerezov.

 

Idejni projekt (IDP)

Idejni projekt (IDP) je rezultat komunikacije med investitorjem in arhitektom. Investitor nam zaupa svoje želje, opiše svoj način življenja, arhitekt pa njegove želje prenese v idejni načrt.

Idejni projekt je namenjen izboru najustreznejše variante nameravanega objekta. Ponavadi se izdela, če to investitor izrecno zahteva oz. je tako določeno s predpisi. Bistvo idejnega projekta je prikaz različnih variant zamisli in iskanje optimuma. Pri tem moramo upoštevati vse veljavne predpise, ki veljajo na obravnavanem območju. Uporablja se kot podloga za idelavo naslednjih faz projektne dokumentacije (PGD, PZI).

zasnova

Idejni projekt vsebuje naslednje načrte:

 • umestitev v prostor na podlagi geodetskega posnetka,
 • tlorisno razporeditev,
 • vizijo zunanjega izgleda.

 

Pridobitev gradbenega dovoljenja-PGD

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdeluje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte.

381446_287752207913828_269619256393790_1022334_1468208741_n

Projekt sestavljajo:

 • vodilna mapa,
 • načrti,
 • elaborati.

Vodilna mapa vsebuje:
podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke pri katerih se opiše in prikaže skladnost gradnje s prostorskimi akti, izkazi, soglasja pristojnih soglasodajalcev in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Načrti vsebujejo:
sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti in bo izpolnjevala bistvene zahteve.

Elaborati vsebujejo:
študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.

PGD za enostanovanjske stavbe ne vsebuje načrtov strojnih in elektro inštalacij ter opreme, namesto načrta gradbenih konstrukcij pa vsebuje le izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

 

Projekt za izvedbo (PZI)

Projekt za izvedbo (PZI) sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
 
izvedba

Tako risbe načrtov v PZI vsebujejo zlasti:

 • risbe, sheme in detajle gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
 • sheme tehnoloških sistemov, - risbe montaže gradbenih elementov in sklopov,
 • risbe in detajle tehnologije gradnje,
 • risbe izkopov in temeljev,
 • risbe dilatacij in ležišč,
 • risbe izolacij, - opažne risbe,
 • armaturne risbe, - risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme,
 • sheme in prikazi faznosti gradnje,
 • risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,
 • risbe notranje in zunanje ureditve objekta,
 • detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji,
 • risbe in opis ureditve gradbišča,
 • druge potrebne risbe in prikaze.

PZI vsebuje tudi popis količin materiala in opreme.

 

Projekt izvedbenih del (PID)

Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potreben PID, v katerem se ugotovijo morebitna odstopanja z gradbenim dovoljenjem.

Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in izdanega gradbenega dovoljenja, se namesto vodilne mape izdela samo izjava projektanta in nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika.

Če je pri gradnji prišlo do sprememb, ki ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ipd. se izdela vodilna mapa, ki mora vsebovati zbirno projektno poročilo, v katerem se opišejo izvedene spremembe glede na izdano gradbeno dovoljenje.

Načrti se v tem primeru lahko izdelajo kot novi načrti ali pa tako, da se posamezni načrti projekta za izvedbo dopolnijo z vsemi spremembami, ki so nastale med gradnjo. Iz načrtov morajo biti jasno razvidna morebitna odstopanja izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Vizualizacija

Vizualizacija predstavlja virtualno okno v vaš novi dom in vam omogoča vizualno predstavo vaše ideje in vam omogoči, da si vaš dom zlahka predstavljate do zadnje podrobnosti. Izris vam je v pomoč pri izbiri barvnih kombinacij fasade, notranjih prostorov, pri  postavitvi in izbiri pohištva…

vizualizacija

Za vizualizacijo se je priporočljivo odločiti pred samim začetkom gradnje. Omogoča nam vpogled  v prostore in pogled na zunanjo ureditev ter izgled fasade, saj le slednje na celovit način zaokrožijo podobo zunanjosti ter nenazadnje poudarijo izgled.

 

Urbanizem

Urbanistično tehnično dokumentacijo – vodilno mapo, izdelujemo v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o prostorskem načrtovanju.

urbanizem

Pred pričetkom izdelave vodilne mape je treba priložiti:

 • Lokacijsko informacijo ali potrdilo o namenski rabi zemljišča (pridobite na občini),
 • Načrte v fazi PGD (načrt arhitekture,..)
 • Geodetski posnetek

Pridobivanje vse zgoraj naštete dokumentacije lahko za Vas prevzamemo tudi mi! 

 

Projektni pogoji

V primeru gradnje na območju varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture (vodovod, elektro vod, cesta,…) ali na območju, ki je opredeljeno kot varovano območje (vodovarstveno, naravovarstveno, kulturnovarstveno,…) se v fazi izdelave projektne dokumentacije, lahko pridobijo projektni pogoji pristojnega soglasodajalca.

Zahtevi za izdajo projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni.

Rok za izdajo projektnih pogojev pri gradnji znotraj varovalnih pasov, je 15 dni pri zahtevnem objektu in 10 dni pri manj zahtevnem objektu.

Pri gradnji znotraj varovanih območij je rok za izdajo projektnih pogojev 15 dni za vse vrste objektov.

V primeru, če se projektnih pogojev ne izda v predpisanem roku, se šteje, da je soglasje dano. Dokaz o vložitvi zahteve za izdajo projektnih pogojev pa je potrdilo o oddani zahtevi.

Če soglasodajalec ugotovi, da je poseg sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo soglasja in izda soglasje. Če pa soglasodajalec ugotovi, da gradnja po predpisih iz njegove pristojnosti ni dopustna ali mogoča, se zahteva za izdajo projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo soglasja in se izda odločba o zavrnitvi izdaje soglasja.

 

Soglasja

V primeru gradnje na območju varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture ali na območju, ki je opredeljeno kot varovano območje, je potrebno k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje k projektnim rešitvam.

Če pa se nameravana gradnja priključi na gospodarsko javno infrastrukturo, oziroma če se zaradi gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov, pa je potrebno pridobiti soglasje za priključitev. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

soglasja

Rok za izdajo soglasja pri zahtevnem objektu je 30 dni, pri manj zahtevnem objektu 15 dni, pri enostanovanjski stavbi, nezahtevnem in enostavnem objektu pa 10 dni.

Rok za izdajo soglasij v varovanih območjih, je 30 dni za vse vrste objektov.

Če soglasodajalec ugotovi, da projektne rešitve niso ustrezne, zavrne izdajo soglasja z upravno odločbo, če pa soglasodajalec ne odloči v predpisanem roku, pa se šteje, da je soglasje dano.

Soglasja si lahko snamete TUKAJ.

 

 

Izdaja gradbenega dovoljenja

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja se vloži pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve in jo poda investitor oziroma njegov pooblaščenec.

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti priloženo:

 •  najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 •  vodilna mapa,
 •  digitalni del PGD,
 •  dokazilo o pravici graditi, če ta ni vpisana v zemljiško knjigo,
 •  druge listine, če tako določa zakon.

Če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo in nadzidavo, je potrebno ob vlogi navesti tudi številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za objekte, zgrajene pred 31. decembrom 1966.

Po prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja upravni organ o tem nemudoma obvesti občino, na območju katere je nameravana gradnja in jo pozove, da v osmih dneh prijavi svojo udeležbo v postopku.

Če se nameravana gradnja priključuje na objekte gospodarske javne infrastrukture, se ob vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja navede, ali je oziroma ali bo investitor sam vložil zahtevek za odmero komunalnega prispevka ali pa naj ta zahtevek vloži upravni organ.

 

Nadzor

V skladu z Zakonom o graditvi objektov mora investitor zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču.

nadzor

Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.

Z nadzorom na gradbišču, se preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Kakovost del in materialov je investitorju v veliko pomoč pri obvladovanju stroškov ter pri komuniciranju z izvajalci.

Nadzor je potreben tudi pri gradnji objektov v lastni režiji.

 

Tipski projekti

tipski

Ogled tipskih projektov na naši spletni strani

Želite prejeti katalog tipskih projektov?
Izpolnite obrazec in boste katalog prejeli po pošti.

Naroči katalog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  kontakt


  Zakaj PROdom?

  zakaj prodom

  • Z nami privarčujete živce, čas in denar.
  • Smo kompetenten in zanesljiv partner.
  • Kratki časovni roki s pomočjo dobre organizacije.
  • Imamo svoje projektante z dolgoletnimi izkušnjami.
  • Strogi nadzor s pomočjo odlično šolane ekipe.

  Več informacij

  200312627_287752627913786_269619256393790_1022342_5353323_n

  200Velika_Nedelja

  200Pobreje_4

   

   

   
   

  Slike (16):  Skupna ocena:
  ★★★★★
  Število glasov: 1
   
  Komentarji (0):
   

  Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»

  
  Število ogledov tega podjetja: 8323Zadnjič urejeno: 28.02.2023