ATRIAL - projektiranje in inženiring


ATRIAL, Lucija Kelhar s.p.
Požeg 5a, 2327, Rače, Slovenija

Telefon: 040 37 60 69
Email: [email protected]
Spletna stran: www.atrial.si

Priporočite nas prijateljem na facebooku...
 

Ukvarjamo se z izdelavo urbanistične dokumentacije, projektiranjem objektov visokih in nizkih gradenj ter inženiringom na področju celotne Slovenije.

Smo mlado družinsko podjetje z večletnimi delovnimi izkušnjami s področja izdelave projektne dokumentacije za objekte.

S področja visokih gradenj se ukvarjamo s celotno izdelavo projektov, ki vsebujejo načrte arhitekture, gradbene konstrukcije - statika, elektro inštalacije z opremo, strojne inštalacije z opremo, elaborat gradbene fizike, zasnova požarne varnosti, ocena zvočne izolacije.

atrial nacrt3 600x400.jpg

Izdelujemo projekte za:

 • stanovanjske hiše
 • večstanovanjske objekte
 • počitniške hiše
 • poslovno stanovanjske objekte
 • poslovne objekte
 • gostinske objekte
 • industrijske objekte
 • kmetijske objekte (hlevi s tehnološkim načrtom v sodelovanju s KGZS - Zavod Celje)
 • legalizacije vseh objektov (nelegalna gradnja)

 


Vsi projekti so lahko:
 • idejni projekt (IP)
 • idejna zasnova (IDZ)
 • projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)
 • projekt za izvedbo (PZI)
 • projekt izvedenih del (PID)

Projektiranje

Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izdelana  v najkrajšem možnem času, kakovostno in tako, da investitorju poda vse podatke in informacije, potrebne za nemoteno izvedbo objekta.

projektiranje


Pri projektiranju sledimo zahtevam in predpisom s področja zakonodaje - Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) in Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki ureja projektiranje in gradnjo objektov .

Projektna dokumentacija lahko obsega sledeče projekte:

 • idejni projekt (IP): katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta
 • idejna zasnova (IDZ): katere namen je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja
 • projekt za izvedbo (PZI): katerega namen je izvedba gradnje
 • projekt izvedenih del (PID): katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja


Posamezen projekt (PGD) lahko vsebuje:

 • vodilno mapo z urbanističnim delom,
 • načrt arhitekture
 • načrt gradbenih konstrukcij
 • načrt elektro inštalacij in elektro opreme
 • načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
 • gradbeni načrt odstranjevalnih del
 • elaborate:
  • elaborat gradbene fizike,
  • zasnova požarne varnosti,
  • ocena zvočne izolacije,
  • elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

 

Izdelava dokumentacije

Izdelavo projekta (PGD) razdelimo na naslednje faze:

1. pridobitev osnovnih dokumentov  (investitor ali mi):

 • lokacijska informacija z grafično prilogo (izda pristojna Občina)
 • prikaz parcele in potrdilo o parceli (izda Geodetska uprava)
 • dokazilo o lastništvu: zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba,…
 • geodetski načrt (izdela geodetsko podjetje)
 • v primeru rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, spremembe namembnosti ali odstranitve objekta je potrebno še dokazilo, da je objekt zgrajen pred l. 1967 (izda Geodetska uprava) ali gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje za obstoječi objekt


2. izdelava idejne zasnove (IDZ) za pridobitev proj. pogojev oz. soglasij za priključitev:

 • Z investitorjem se dogovorimo o zasnovi (gabariti, oblika objekta,…) in lokaciji objekta (umestitev objekta v prostor). Po pripravi IDZ , s katero investitor ali projektant pridobiva projektne pogoje in soglasja za priključitev.

izdelava dokumentacije

3. izdelava projekta PGD:

 • Po prejetju  projektnih pogojev in soglasij za priključitev, se lahko nadaljuje z izdelavo vodilne mape in posameznih načrtov PGD.
 • Ko je projekt končan, je potrebno od vseh soglasodajalcev, ki so izdali projektne pogoje, pridobiti še soglasja k projektnim rešitvam. Projekt je zaključen, ko so v projekt PGD vložena vsa soglasja.


Projekt za enostanovanjske stavbe ne vsebuje načrtov strojnih in elektro inštalacij ter opreme, namesto načrta gradbenih konstrukcij pa vsebuje le izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

Novost po ZGO-1D je, da za enostavne in nezahtene objekte ter enostanovanjske stavbe ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja. Na zahtevo investitorja se lahko izda uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjske stavbe.


4. pridobitev gradbenega dovoljenja:

 • Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko odda na upravni enoti, ko ima investitor pripravljeno vso projektno dokumentacijo. Priložiti je potrebno dva izvoda PGD, en izvod vodilne mape in digitalni zapis vodilne mape. Vlogi je potrebno priložiti tudi morebitne služnostne pogodbe in dokazila o lastništvu.

 

Inženiring

Za vas lahko pridobimo vse potrebne listine:

 • lokacijska informacija z grafično prilogo
 • prikaz parcele in potrdilo o parceli
 • dokazilo o lastništvu
 • naročimo geodestki načrt
 • dokazilo, da je objekt zgrajen pred l. 1967
 • projektne pogoje, soglasja za priključitev,  soglasja k projektnim rešitvam
 • pridobimo gradbeno dovoljenje

atrial_nacrt2

 

Urbanizem

Ukvarjamo se z izdelavo vodilne mape projektne dokumentacije, ki je predpisana zbirka dokumentov, s katerimi se dokazuje usklajenost projektnih rešitev s prostorskimi akti, izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje. V vodilni mapi so podane izjave o odgovornosti in pregledu celotnega projekta. Največji pomen  vodilne mape je pri upravnem postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vodilna mapa za PGD vsebuje:

 • naslovno stran,
 • splošne podatke o objektu in soglasjih,
 • podatke o izdelovalcih projekta,
 • izjavo odgovornega vodje projekta,
 • lokacijske podatke,
 • izkaze,
 • kopije soglasij ter soglasij za priključitev.


urbanizem


Lokacijski podatki vsebujejo:

 • prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele,
 • opis usklajenosti s prostorskim aktom,
 • prikaz lege objekta na zemljišču,
 • prikaz značilnih prerezov,
 • prikaz priključkov na infrastukturo,
 • prikaz prometne ureditve,
 • prikaz zunanje ureditve,
 • opis pričakovanih vplivov objekta,
 • elemente za zakoličenje,
 • prikaz območja gradbišča.

 

Reference


Objekt: Enodružinska hiša

Storitev: Izdelava projektne dokumentacije


Objekt je etažnosti K+P. V kleti so pomožni prostori (garaža za dva avtomobila, kotlovnica, pralnica, shramba, hoby soba, v pritličju so bivalni prostori  (dnevna soba z jedilnico, z izhodom na pokrito teraso, kuhinja s shrambo, spalnica,  garderoba, soba in kopalnica.

referenca 1

referenca 2 referenca 3

referenca 4 referenca5

 

 

Objekt: Hlev za krave molznice

Storitev: Izdelava projektne dokumentacije

 
Hlev tlorisnih dimenzij 18,25 × 29,0+ 1,3 × 6,2m. Večji del hleva je podkleten z višinsko koto dna kanala -2,6 m in služi kot skladišče za gnojevko. Stene hleva so v višini 1,5 m zidane, odprtine nad njo pa so namesto oken zastrte s prozorno PVC ponjavo z mrežno ojačitvijo, ki se jo preko senzorjev avtomatsko dviga ali spušča za potrebe zračenja. Molzišče in mlekarnica sta v zidanem delu objekta, ki je grajen tako, da je preprečeno zamrzovanje vodovodne inštalacije. Nad molziščem je strojnica.


hlev1 tloris

hlev1 fasada2 hlev1 fasada4

 

 

Objekt: Počitniški objekt - vikend

Storitev: Izdelava projektne dokumentacije

 
Počitniški objekt je montažne lesene izvedbe, etažnosti P+M. V pritličju je bivalni prostor z izhodom na pokrito teraso, soba, kopalnica,  v mansardi je soba z ložo.


vikend fasadni pogled


vikend tloris mansarde vikend tloris pritlicja

 

Objekt: Enodružinska hiša

Storitev: Izdelava projektne dokumentacije

Objekt ima funkcionalen tloris in veliko svetlobe, kar omogoča prijetno in kakovostno bivanje. Objekt je etažnosti P+M. V pritličju je velika dnevna soba z jedilnico, z izhodom na teraso, kuhinja, spalnica z garderobo, kopalnica, utility, kotlovnica in hoby soba, v mansardi je velika svetla galerija in studio, dve sobi ter kopalnica.

o1_fasadni_pogled

o1_fasada1 o1_fasada4

o1_tloris_mansarde o1_tloris_pritlicja

 


Objekt: Enodružinska hiša

Storitev: Izdelava projektne dokumentacije

Objekt je etažnosti K+P+M. V kleti so pomožni prostori (garaža za dva avtomobila, kotlovnica, pralnica, shrambi, v pritličju in mansardi so bivalni prostori. V pritličju je dnevna soba z jedilnico, z izhodom na pokrito teraso, kuhinja, soba za goste, delovni kabinet, kopalnica, sanitarije, v mansardi je spalnica z garderobo, sobi in kopalnica.

o3_fasada1

o3_fasada3 o3_fasadni_pogled

o3_tloris_kleti o3_tloris_pritlicja

 


Objekt: Enodružinska hiša

Storitev: Izdelava projektne dokumentacije

Hiša ima funkcionalen tloris in veliko svetlobe, kar omogoča prijetno in kakovostno bivanje. Stavba je montažne izvedbe in predvidena za bivanje tričlanske družine. Objekt je etažnosti P+M. V pritličju je kuhinja s shrambo, jedilnica in dnevna soba z izhodom na teraso, WC za goste, utility in delovni kabinet, v mansardi sta dve sobi, garderoba in kopalnica.

o11_fasadni_pogled

o11_fasada1o11_fasada2

o11_tloris_pritlicjao11_tloris_mansarde

link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   2


   bonitetna


   urbanizem


   atrial nacrt2 600x400.jpg


   izdelava dokumentacije copy


   projektiranje copy


   hiša


   o1 fasadni pogled copy

   o7 fasada1

   o8 fasada1

    

    

    

        

    

    
    

   Slike (16):   Skupna ocena:
   Število glasov: 0
    
   Komentarji (0):
    

   Bodi prvi in napiši komentar za to podjetje!»

   
   Število ogledov tega podjetja: 6592Zadnjič urejeno: 02.04.2024